ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA GPDR

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA GPDR


Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR)

GDPR je Opća uredba o zaštiti podataka koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine.

1.Što je GDPR?

Opća uredba o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation, GDPR) novi je zakon o zaštiti osobnih podataka.

2.Što su osobni podaci?

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su:

- Ime i prezime

- OIB, datum rođenja

- podaci o lokaciji

- mrežni identifikator

- čimbenici svojstveni za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

3.Načela privatnosti

Načela privatnosti koje Mustapić-trade d.o.o primjenjuje prilikom obrade podataka

Mustapić-trade d.o.o veliku pažnju posvećuje zaštiti osobnih podataka svojih korisnika te se obrada osobnih podataka provodi na siguran i zakonit način.

1. Zakonitost, poštenje i transparentnost – zakonito, pošteno i transparentno obrađivani osobni podaci s obzirom na korisnika.

2. Ograničenje svrhe – prikupljeni osobni podaci smiju se obrađivati samo u svrhu za koju su podaci dani.

3. Smanjivanje podataka –prikupljaju se osobni podaci koji su primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju.

4. Točnost - osobni podaci moraju biti točni i, prema potrebi, ažurni.

5. Ograničenje pohrane – osobni podaci koji omogućuju identifikaciju korisnika čuvaju se onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju.

6. Cjelovitost i povjerljivost – imamo obvezu zaštititi osobne podatke kojima raspolažemo, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.

4.Prava korisnika

• Pravo na pristup – korisnik ima pravo zatražit potvrdu o tome obrađuju li se podaci korisnika, pristup tim podacima te informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, o osobi i/ili tijelu kojima su osobni podaci otkriveni, ako je moguće o predviđenom razdoblju čuvanja osobnih podataka ili o kriterijima upotrijebljenima za utvrđivanje tog razdoblja, zatim o pravu na ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka, pravu na prigovor na takvu obradu, o pravu na podnošenje pritužbe odgovarajućem tijelu, postojanju automatiziranog donošenja odluka;

• Pravo na ispravak – korisnik ima pravo ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose te dopuniti nepotpune osobne podatke;

• Pravo na brisanje – korisnik ima pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja ako su za brisanje ispunjeni odgovarajući uvjeti. Razumijevanja radi, u određenim situacijama (npr. zakonski propisane obveze čuvanja podataka) brisanje neće biti moguće;

• Pravo na ograničenje obrade – korisnik ima pravo zatražiti ograničenje obrade ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: korisnik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka; obrada je nezakonita i korisnik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe; Mustapić-trade d.o.o više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih korisnik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; korisnik je uložio odgovarajući prigovor na obradu;

• Pravo na prenosivost podataka - korisnik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio Mustapić-trade-u d.o.o, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na privoli ili na ugovoru i provodi se automatiziranim putem;

• Pravo na prigovor - korisnik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka korisnika koji se temelje na izvršavanju zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti Mustapić-trade d.o.o te na tzv. legitimnom interesu Mustapić-trade-a d.o.o-a. U tom slučaju Mustapić-trade d.o.o neće obrađivati podatke u navedene svrhe osim ako se dokaže da postoje legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode korisnika ili radi postavljanje, ostvarivanje ii obrane pravnih zahtjeva. Radi tehničkih procesa, prestanak obrade osobnih podataka realizirat će se u roku od 8 dana od trenutka podnošenja zahtjeva;

• Pravo na povlačenje privole – korisnik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu;

• Pravo na podnošenje prigovora nadležnom tijelu - korisnik je ovlašten podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka;

Uz navedena prava, korisnik također ima pravo:

• Zatražiti informaciju o tome je li pružanje njegovih osobnih podataka zakonska ili ugovorna obveza ili uvjet nužan za sklapanje ugovora te ima li korisnik obvezu pružanja osobnih podataka i koje su moguće posljedice ako se takvi podaci ne pruže;

• Zatražiti informaciju o postojanju eventualnog automatiziranog donošenja odluka.

5.Izjava o zaštiti osobnih podataka Mustapić-trade d.o.o

Mustapić-trade d.o.o je u Izjavi o zaštiti osobnih podataka definirao koji se osobni podaci prikupljaju, na koji način se obrađuju, u koje se svrhe upotrebljavaju te koja su prava korisnika. Izjavom želimo na jednom mjestu i transparentno korisnicima pružiti jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka u Mustapić-trade d.o.o , kao i omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad njihovim osobnim podacima i privolama. Izjava je jednostrani pravno obvezujući akt Mustapić-trade d.o.o te se primjenjuje na sve usluge i proizvode Mustapić-trade d.o.o koje uključuju obradu osobnih podataka. U nastavku možete u cijelosti pročitati Izjavu o zaštiti osobnih podataka Mustapić-trade d.o.o

Mustapić-trade d.o.o veliku pažnju posvećuje zaštiti osobnih podataka svojih korisnika i posebno se ponosimo činjenicom da se obrada osobnih podataka provodi na siguran i zakonit način.

6.Kontaktirajte nas

U slučaju pitanja u svezi obrade tvojih osobnih podataka od strane Mustapić-trade d.o.o možeš se obratiti službeniku za zaštitu podataka na jedan od sljedećih načina:

1. Elektroničkim putem na adresu: prodaja@mustapic-trade.hr

2. Pisanim putem na adresu: Mustapić trade doo;Ruđera Boškovića 16A;21000 Split